میز تلویزیون شماره 4

طراحی مبلمان با توجه به ابعاد و اندازه های منزل مهمترین ویژگی برای تناسب طراحی در داخل منزل است.
یک ویژگی دیگر متناسب بودن طراحی با مبلمان دیگر در منزل است.
یکی از مهمترین قسمت های منزل فضای اطراف تلویزیون است چرا که بیشترین دید و تمرکز به سمت تلویزیون می باشد.