شغل خوب ، طراحی خوب است . در اینجا بعضی از نمونه کارهای آخر من را مشاهده میکنید :